Aura Flat Soup Bowl, 180mm Aura Aura Flat Soup Bowl, 180mm Aur...