CHEFS KNIFE,  POLYOXYMETHYLENE (POM) HANDLE, 260MM CHEFS KNIFE, POLYOXYMETHYLENE...